Privacyverklaring
 

Pindapaard hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Pindapaard houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor onze marketingcampagnes

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijenGoogle Analytics 

Pindapaard maakt gebruik van Google Analytics. Een software tool die gebruikt wordt om betere sessie-informatie te meten en te verzamelen, waaronder responstijden op de pagina, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina's en de informatie over pagina-interactie. We gebruiken deze info om de website van Pindapaard te optimaliseren. Deze verzamelde informatie wordt in geen geval aan derde doorgegeven.